ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Осы Деректердің құпиялылық саясаты (бұдан əрі – Құпиялылық саясаты) «PaymTech» ЖШС (БСН 210840004064, Алматы қаласы, Əль-Фараби даңғылы, 47/79,1) https://paymtech.kz домендік атауда Интернет желісінде орналасқан веб-сайтты пайдаланумен ала алатын деректерге қатысты əрекет етеді. Қоғам тек қана Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы No 94-V Заңының, сонымен қатар Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық шарттардың талаптары шеңберінде Сайт пайдаланушыларының деректерін өңдейді.

Пайдаланушымен Сайтты пайдалану Деректерді өңдеу құпиялылық саясатының талаптарымен келісуін білдіреді. Пайдаланушы Құпиялылық саясатының талаптарымен келіспеген жағдайда Сайтты пайдалануды тоқтатуға тиіс.

Осы Саясат Пайдаланушылар туралы ақпаратты, оның ішінде дербес деректерді рұқсат етілмеген қолжетімділік пен рұқсат етуден сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін арналған. Саясат, сонымен қатар Сайттың басқа да ресми құжаттамасы жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы саясаты Сайт пайдаланушылары туралы ақпаратты жинаумен, сақтаумен, таратумен жəне қорғаумен байланысты қарым-қатынастарды реттейді. Осы Саясат жəне Сайттың өзге де ресми құжаттары арасында қарама-қайшылықтар болған жағдайда қолдануға осы Саясат жатады.

Пайдаланушылар Сайтта орналасқан кейбір сілтемелерге ауысқан кезде, олар «PaymTech» ЖШС-тың («Facebook», «google+», «ВКонтакте») хостингтік кеңістігі шегінен тыс басқа компаниялардың сайттарына (қосымшаларына жəне т.б.) қайта жіберілуі мүмкін екенін білуге тиіс, мұнда Пайдаланушылар туралы ақпарат «PaymTech» ЖШС-тың жəне Сайт əкімшісінің тікелей бақылауынан тыс жиналады. Мұндай жағдайда үшінші тұлғалар сайттарының жəне/немесе қосымшаларының құпиялылық саясаты осы үшінші тұлғалармен пайдаланушылардан алынған ақпаратты өңдеу тəртібі реттелетін болады. «PaymTech» ЖШС жəне Сайттың əкімшілігі Пайдаланушымен осы тұлғаларға берілген ақпарат үшін жауапты болады.

Егер Пайдаланушы бөтен операторды түпнұсқаландыру қызметін, мысалы Facebook ақпаратын пайдалана отырып, сайтқа кірем деп шешсе, Қоғам оған қолжетімділік үшінші тұлғаларға ұсыну үшін бөтен оператордың аккаунтында Пайдаланушымен рұқсат етілген қосымша бейінді немесе басқа да ақпаратты ала алады.

 • ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ
  • Құпиялылық саясатында келесі терминдер пайдаланылады:
   • «Сайттың əкімшілігі» — «PaymTech» ЖШС-тың атынан əрекет ететін, Құпия деректердің өңдеуін ұйымдастыратын жəне (немесе) жүзеге асыратын уəкілетті қызметкерлері, сондай-ақ құпия деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын құпия деректердің құрамын, құпия деректермен жасалатын іс-əрекеттерді (операцияларды) айқындайды.
   • Құпия деректер — сайт Пайдаланушысымен кері байланыс жəне қызметтерді қосуға арналған өтінімдердің, Cookies нысандарында қалдыратын, сонымен қатар сайтты пайдалану барысында автоматты түрде берілетін деректер, оның ішінде, бірақ сонымен шектелмей: ІР-мекенжай, қолжетімділік жүзеге асырылатын құрылғы туралы мəліметтер жəне т.б.
   • «Дербес деректер» — олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын дербес деректердің субъектісіне қатысты, электрондық, қағаз жəне (немесе) өзге де материалдық тасығышта тіркелген мəліметтер.
   • «Дербес деректерді өңдеу» — дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелендіруді, қорлауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (ұсынуды, қолжетімділікті), дара биліктен айыруды, бұғаттауды, жоюды, кетіруді қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдаланумен жəне дербес деректер бар осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-əрекет (операция) немесе іс-əрекеттер (операциялар) жиынтығы.
   • «Дербес деректердің құпиялылығы» — Оператормен немесе дербес деректерге қолжетімділікті алған өзге тұлғамен дербес деректер субьектісінің келісімінсіз немесе өзге негіздің болуынсыз оларды таратуға жол бермеу талабын сақтау үшін міндетті.
   • https://paymtech.kz сайтының «Пайдаланушысы» — Сайтқа Интернет желісі арқылы қолжетімділік бар жəне Сайтты пайдаланатын тұлға.
   • «Сайт» — https://paymtech.kz домендік мекенжайында Интернет желісінде орналасқан веб-сайт.
   • «Cookies» — веб-сервермен жіберілген жəне веб-клиентті немесе веб-браузерді əр кезде тиісті сайттың парақшасын ашу əрекеті кезінде НТТР-сұрау салуға қайта жіберетін Пайдаланушының компьютерінде сақталатын деректердің шағын фрагменті.
   • «IP-мекенжай» — компьютерлік желіде ІР хаттамасы бойынша құрастырылған тораптың бірегей желілік мекенжайы.
 • ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МƏНІ
  • Құпиялылық саясаты Сайт əкімшілігінің Пайдаланушы сайтпен жұмыс істеген кезде Сайт əкімшілігіне, оның ішінде қосылуға өтінімді берген кезде ұсынатын құпия деректерді қорғау режимін қамтамасыз ету жəне жария етпеу міндеттемесін белгілейді.
  • Құпиялылық саясаты шеңберінде Өңдеуге рұқсат етілген құпия деректер, Пайдаланушымен тіркеу нысанын, кері байланыс нысандарын толтыру жолымен ұсынылады жəне оған Пайдаланушының атауы (Пайдаланушының қалауы бойынша көрсетіледі), Заңды тұлғаның телефоны, поштасы (электрондық поштаның мекенжайы). Егер өтініштің нысанында Пайдаланушы заңды тұлғаның байланыс деректерінің орнына өзінің дербес деректерін қалдырса, онда Қоғам Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасының талаптарына сəйкес олардың қорғауын қамтамасыз етеді.
  • Тіркеу нысанынан басқа Сайтта веб-аналитиканың əртүрлі жүйелері пайдаланылуы мүмкін. Сайт жарнамалық блоктарды қарау жəне Сайттың парақшаларына кіру процесінде автоматты түрде берілетін деректерді қорғайды, оның ішінде:
   • IP-мекенжай;
   • Cookies-тен ақпарат;
   • браузер туралы ақпарат (немесе жарнаманы көрсетуге қолжетімділікті жүзеге асыратын өзге де бағдарлама туралы);
   • операциялық жүйе;
   • қолжетімділік уақыты, сағаттық белдеу/өңір;
   • Сайт парақшасының мекенжайы.
  • Cookies-ты сөндіру Сайттың кейбір мүмкінсіздігіне əкеп соқтыруы мүмкін;
  • Сайттың əкімшілігі Құпиялылық көрсетілген деректерге қатысты статистиканың жинауын жүзеге асыруы мүмкін. Аталған ақпарат алаяқтыққа қарсы іс-қимыл үшін, техникалық проблемаларды анықтау жəне шешу мақсатында пайдаланылады.
  • Ақпарат Құпиялылық саясатында жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа, сенімді сақтау мен таратпауға жатады.
  • Қоғам жəне Сайттың əкімшілігі өзінің үлестес тұлғаларына (оның ішінде өзінің қызметін Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жүзеге асырғандар), сонымен қатар жоғарыда көрсетілген мақсаттарда Қоғаммен байланысты өзге компанияларға Пайдаланушылардың ақпаратын ұсынуға құқылы. Бұл ретте үлестес тұлғалар, сонымен қатар олармен байланысты компаниялар осы Саясаттың ережелерін ұстануға міндетті.
  • Қоғам төменде аталған жағдайларды қоспағанда, Қоғаммен байланысты емес компанияларға жəне жеке тұлғаларға Пайдаланушының ақпаратын ұсынбайды:
   • Пайдаланушы осыған өзінің келісімін бермеген;
   • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тəртіпте, оның ішінде мынадай мақсаттармен:
    • сот шешімдерін орындау немесе мемлекеттік органдардың заңды талаптарын орындау;
    • техникалық іркілістерді немесе қауіпсіздік проблемаларын жою;
    • қолданыстағы заңнамамен жол берілетін шеңберде, Қоғамның, Қоғам Сервистері пайдаланушыларының құқықтарын, жеке меншігін немесе қауіпсіздігін қорғау.
 • ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТƏРТІБІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫН ҚОЛДАНУ ЖƏНЕ ОҒАН
  • Саясат оны Қоғам бекіткен сəттен бастап шексіз мерзімге күшіне енеді. Қолданылатын Саясат оны жаңа Саясатпен ауыстырған соң жарамсыз деп танылады. Саясатты ауыстыру Сайтта оның жаңа редакциясын жариялау бөлімдеріне саясатының қолжетімділіктің 2.3.-тармағында жолымен жүзеге асырылады.
  • Саясаттың қолданыстағы редакциясы жария құжат болып табылады, https://paymtech.kz/kz/privacy-policy/сілтемесі бойынша ауысу кезінде Интернет желісінің кез келген пайдаланушысына қолжетімді. Сайттың əкімшілігі Саясатқа Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін өзгерістерді енгізуге құқылы. Саясатты бекіткен соң Сайтта Саясаттың жаңа редакциясын орналастыру Сайт пайдаланушыларына Саясатқа енгізілген өзгерістер туралы хабарлау болып табылады.
 • ҚҰПИЯ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ШАРТТАРЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ
  • Сайттың əкімшілігі келесі мақсаттарда Паййдаланушының құпия деректерінің өңдеуін жүзеге асырады:
  • - Пайдаланушының «PaymTech» ЖШС-пен ұсынылатын қызметтерді заңды тұлғаға/дара кəсіпкерге қосылуға арналған өтінімін қарау, сонымен қатар «PaymTech» ЖШС-пен жəне (немесе) оның серіктестерімен тиісті шартты жасасу үшін қажетті құжаттар мен мəліметтерді жинау мақсатында өзара əрекеттесу, ұсынылатын қызметтер туралы консультация, «PaymTech» ЖШС-тың жəне оның серіктестерінің қолданыстағы жəне жаңа өнімдері туралы ақпараттандыру.
  • - сайтты техникалық басқаруды жүзеге асыру, сондай-ақ оның жұмысының талдауын жүргізу жəне жақсарту үшін.
 • ҚҰПИЯ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТƏСІЛДЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
  • Пайдаланушының деректерін Өңдеу мерзім шектелмей, кез келген заңды тəсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдаланумен немесе осындай құралдарды пайдаланусыз дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.
  • Пайдаланушы құпия деректерді мерзім шектелмей өңдеуге келісімін береді.
  • Пайдаланушының деректері тек қана Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тəртіп бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарына берілуі мүмкін.
  • Сайттың əкімшілігі Пайдаланушының құпия деректерінің құпиялылығын, тұтастығын, сақталғандығын жəне қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті ұйымдық жəне техникалық шараларды қолдануға, сондай-ақ деректерді өңдеуге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды сақтауға міндетті.
  • Құпия деректерді жоғалтқан немесе жария еткен кездеСайттың əкімшілігі Пайдаланушыға оның деректерінің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы ақпараттандырады.
  • Сайттың əкімшілігі Пайдаланушымен бірге Пайдаланушы деректерінің жоғалуымен немесе құпиялылығын жария етумен туындаған залалдарды немесе өзге де теріс салдарды болдырмау бойынша барлық қажетті шараларды қолданады.
 • ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
  • Пайдаланушы мыналарға міндетті:
   • Сайтты пайдаланған кезде онымен сұрау салынған өзекті деректерді ұсынуға.
   • Аталған ақпарат өзгерген жағдайда деректерді жаңартуға, толықтыруға.
   • Сайт əкімшілігімен олардың деректерін ұсынылған жағдайда үшінші тұлғалардан барлық қажетті келісімдерді алдын ала алуға.
  • Сайттың əкімшілігі мыналарға міндетті:
   • Алынған құпия деректерді тек қана Құпиялылық саясатының 4-бөлімінде көрсетілген мақсаттар үшін пайдалануға.
   • Құпия ақпаратты құпияда сақталуын, оны Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеуін, сонымен қатар Құпиялылық саясатында, клиенттермен жасасқан шарттарда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, құпия деректерді өзге де ықтималды тəсілдермен жария етуді, сатуды, айырбастауды, жариялауды жүзеге асырмауға.
   • Қазіргі іскерлік айналымдағы ақпараттың осындай түрін қорғау үшін əдетте пайдаланылатын тəртіпке сəйкес жəне Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес Пайдаланушы деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларды қолдануға.
 • ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
  • Өзінің міндеттерін орындамаған Сайттың əкімшілігі, осы Құпиялылық саясатының 7.2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, Пайдаланушы құпия деректерді заңсыз пайдаланумен байланысты көтерген залалдар үшін жауапты болады.
  • Құпия ақпаратты жоғалту немесе жария ету жағдайында Сайттың əкімшілігі жауапты болмайды, егер аталған құпия ақпарат:
   • Оны жоғалтқанға немесе жария еткенге дейін жария игілік болса.
   • Оны Сайт əкімшілігі алған сəтке дейін үшінші тұлғадан алынса.
   • Пайдаланушының келісімімен жария етілсе.
  • Пайдаланушымен/Сайт əкімшісімен үшінші тұлғалармен, оның ішінде мемлекеттік органдармен «PaymTech» ЖШС-қа Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз берілген Дербес деректерді Өңдеуге қатысты наразылықтар, талап қойған, Пайдаланушының кінəсі бойынша сенімсіз/бұрмаланған/өзекті емес Дербес деректерді Өңделген жағдайда залалды толық көлемде өтейді.
 • ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
  • https://paymtech.kz сайтының Пайдаланушысы жəне Сайт əкімшілігі арасындағы қарым-қатынастарынан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгеннен бұрын наразылықты қою (дауды ерікті реттеу туралы жазбаша ұсынысты) міндетті болып табылады.
  • Наразылықты алушы наразылықты алған соң 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде наразылық мəлімдеушісін наразылықты қарау нəтижелері туралы жазбаша хабарлайды.
  • Келісімге қол жеткізімеген кезде дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес сот органына қарауға беріледі.
  • Осы Құпиялылық саясатына жəне Пайдаланушы мен Сайт əкімшілігінің арасындағы қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
 • ҚОСЫМША ТАЛАПТАР
  • Дербес деректерді өңдеу «PaymTech» ЖШС-тың клиенттермен шарттарды жасасу сəтінен бастап жүзеге асырылады жəне олардың талаптарымен реттеледі.
  • Дербес деректердің пайдаланушысы/субъектісі кез келген уақытта Алматы қаласы, Əль-Фараби даңғылы, 47/79, 1 мекенжайы бойынша «PaymTech» ЖШС-тың жазбаша өтінішін жіберу арқылы Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып ала алады. Көрсетілген жағдайда Сайттың əкімшілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Дербес деректердің пайдаланушысының/субъектісінің келісімінсіз Дербес деректердің өңдеуін жалғастыра алады.
  • Дербес деректердің пайдаланушысы/субъектісі Қазақстан Республикасының «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы No 94-V Заңының 4-тарауында көзделген өзі құқығына ие, оның ішінде Дербес деректерді өңдеуге қатысты ақпаратты алу, Дербес деректердің нақтылауын немесе бұғаттауын немесе заңмен көзделген жағдайларда жоюын талап ету, өзінің құқықтарын қорғау бойынша шараларды қолдану құқығына ие. Өзара əрекеттесу Құпиялылық саясатының 9.2.-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша нысанда жүзеге асырылады.
  • Осы Құпиялылық саясатына жəне Пайдаланушы жəне Сайт əкімшісі арасында Құпиялылық саясатын қолданумен байланысты туындайтын қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығын қолдануға жатады.
  • Оператор осы Құпиялылық саясатына Пайдаланушының келісімінсіз өзгерістерді енгізуге құқылы.
  • Егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясымен өзгеше көзделмесе, жаңа Құпиялылық саясаты https://paymtech.kz сайтында орналастырған сəттен бастап күшіне енеді.
  • Пайдаланушы өзекті редакциямен танысу жолымен Құпиялылық саясатының өзгерістерін өздігінен қадағалауға міндеттенеді.
  • Осы Құпиялылық саясаты бойынша барлық ұсыныстарды немесе мəселелерді Сайтты пайдалана отырып жүгінуді жіберу арқылы хабарлау қажет.
  • Құпиялылық саясаты https://paymtech.kz/kz/privacy-policy/ мекенжайы бойынша парақшада орналастырылған.